Gizlilik Politikası

 

PeliEvde Gizlilik Politikası

 

Son Değişiklik/Yayın Tarihi: 14 Şubat 2020

 

PeliEvde (“şirket”, "biz", veya "bizim") www.pelievde.com web sitesi ve/veya PeliEvde mobil uygulaması üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin sunumunu ve satışını (“Ürün ve Hizmetler” veya ayrı ayrı belirtilecek şekilde “Ürün”, “Ürünler”, “Hizmet”, “Hizmet”) gerçekleştirir.

 

İşbu Gizlilik Politikası, PeliEvde ürün veya hizmetlerinin kullanımıyla ilgili olarak; kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması ve paylaşılması ile ilgili politikalarımızı ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçeneklerle ilgili konularda sizi bilgilendirir.

 

Web Sitemizi ziyaret eden ve PeliEvde uygulaması/sistemlerini kullanan özel ve tüzel kişiler, aşağıdaki bilgilendirmeyi tebellüğ etmiş kabul edilir.

 

Verilerinizi ürün ve hizmetlerimizi sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, PeliEvde Kullanım Şartları’ndakiyle aynı anlamlara sahiptir.

 

BiLGi TOPLAMA VE KULLANIMI

Hizmet ve ürünlerimizi size sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlar için farklı türde bilgiler topluyoruz.

 

Toplanan Veri Türleri

 

Kişisel Veri

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Ve İşlenen Kişisel Bilgiler

Şirketimiz tarafından sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi adına; şirketimiz ile iletişime geçen kişinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla; müşteriye hitabeden ürün gruplarının tespit edilmesi, müşteri ve finansman şirketleri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile iletişime geçen kimsenin;

 • Kimlik bilgileri,

 • Her neviden iletişim bilgileri,

 • Tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri,

 • Tarafımıza erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, erişilen cihazla ilgili teknik bilgiler vb.),

 • Sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge,

 • Çerezler ve Kullanım Verileri

 

kişisel veri olarak kabul edilir ve kayıt altına alınır.

 

Kullanım Verisi

Hizmetimizi her kullandığınızda veya Hizmete erişirken veya bir mobil cihaz aracılığıyla veya tarayıcınızın gönderdiği bilgileri ("Kullanım Verileri") de toplayabiliriz.

 

Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz servis sayfalarımız, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan zaman, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verilerini içerebilir.

 

Servise bir mobil cihaz üzerinden veya aracılığıyla eriştiğinizde, bu Kullanım Verileri, kullandığınız mobil cihaz türü, mobil cihaz benzersiz kimliğiniz, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, türünüz gibi bilgileri içerebilir. kullandığınız mobil İnternet tarayıcısı, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verilerini içerebilir.

 

İzleme ve Çerez Verileri

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri tutmak için çerezleri (cookie) ve benzeri izleme teknolojilerini kullanıyoruz.

 

Çerezler, isimsiz bir benzersiz tanımlayıcı içerebilecek küçük boyutlarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınıza kaydedilir. Ayrıca kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve takip etmek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarıdır.

 

Tarayıcınızdan tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerezin ne zaman gönderileceğini belirtmesi için ayar yapabilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri kabul etmiyorsanız, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.

 

Kullandığımız Çerezlere Örnekler:

 • Oturum Çerezleri: Hizmetimizi çalıştırmak için Oturum Çerezleri kullanıyoruz.

 • Tercih Çerezleri: Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezleri'ni kullanıyoruz.

 • Güvenlik Çerezleri: Güvenlik Çerezlerini güvenlik amaçlarıyla kullanıyoruz.

 

VERİLERİN KULLANIMI

PeliEvde toplanan verileri çeşitli amaçlar için kullanır:

 • Hizmeti sağlamak ve sürdürmek.

 • Hizmetin sürdürülmesiyle ilgili ve hizmetle ilgili değişiklikler hakkında bilgi vermek.

 • Tercih ettiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek.

 • Müşteri hizmetleri ve desteği sağlamak.

 • Hizmeti iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler sağlamak.

 • Servis kullanımını izlemek.

 • Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve araştırmak.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veriler;

 • Web sitemiz aracılığıyla ya da,

 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunan yetkili personelimiz veya şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilmiş ve şirketimiz ile sözleşme ilişkisi içerisinde yer alan muhtelif üçüncü özel ve tüzel kişilerin veri sahibiyle girdikleri hukuki veyahut ticari ilişkiye dayalı faaliyetlerin icrası sırasında,

 • Doğrudan veya dolaylı olarak kişisel veri sahibinden ya da kişisel veri sahibinin hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden, bağlı ortaklarından yahut hissedarlarından edinilebilmektedir.

 

VERİ TRANSFERİ

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, şehrinizin, ülkenizin dışında bulunan ve veri koruma yasalarının sizin yetki alanınızdan farklı olabileceği bilgisayarlara aktarılabilir ve bunlar üzerinde saklanabilir.

 

Türkiye dışındaysanız ve bize bilgi vermeyi seçtiyseniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Türkiye'ye aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.

 

Bu Gizlilik Politikasına rıza göstermeniz ve ardından bu bilgileri göndermeniz, bu bilgi transferi için olan rızanızı gösterir.

 

PeliEvde, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alındığından emin olmak için gerekli adımları atar ve kişisel verilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça veri ve diğer kişisel bilgiler bir kuruluşa veya ülkeye aktarılamaz

 

VERİLERİN İFŞASI

 

Kişisel Verilerin Paylaşıldığı 3. Kişi ve Kurumlar

Kişisel verileriniz her türlü mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. Kişilerle, kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelerle, Şirketimiz hissedarları, yerli ve yabancı ortakları ile, Şirketimizin hizmet aldığı, iş birliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, mal ve/veya hizmeti sunan satıcı/sağlayıcıları, tedarikçi ve/veya taşeron firmaları ve diğer 3. Kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir.

 

Yasal Yükümlülükler

PeliEvde, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda veya bu durumların oluştuğuna dair iyi niyetli inancıyla ifşa edebilir:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak.

 • PeliEvde'nin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak.

 • Servis ile bağlantılı olarak olası yanlışlıkları önlemek veya araştırmak.

 • Hizmet kullanıcılarının veya halkın kişisel güvenliğini korumak.

 • Oluşması muhtemel cezai ve yasal sonuçlara karşı korunmak için.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, tarafımıza başvurmak suretiyle aşağıda sayılı haklardan faydalanmak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. 6698 Sayılı Kanun’un 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına haizdir.

 

VERİ GÜVENLİĞİ

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın.

Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmak için çaba sarf etsek de, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

 

SERVİS SAĞLAYICILARI

Hizmetimizi kolaylaştırmak, Hizmet adına bizim adımıza hizmet vermek, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri istihdam edebiliriz.

 

Bu üçüncü taraflar, Kişisel Verilerinize yalnızca bizim adımıza bu görevleri yerine getirmek için erişebilir ve ifşa etmemek veya başka bir amaç için kullanmamakla yükümlüdürler.

 

ANALİTİK

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere, üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

 

Google Analytics

Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analiz hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılabilir. Google, toplanan verileri kendi reklam ağlarının reklamlarını bağlamlaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir.

 

Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

 

Firebase

Firebase, Google Inc. tarafından sağlanan analitik servisidir.

Firebase özelliklerinden bazılarını, cihaz reklamcılık ayarlarınız gibi mobil cihaz ayarlarınızdan veya Google’ın Gizlilik Politikasında verilen talimatları izleyerek vazgeçebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Ayrıca, verilerinizi korumak için Google’ın politikasını incelemenizi öneririz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Firebase'in ne tür bilgiler topladığı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Google Gizlilik ve Koşullar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

 

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR (LİNKLER)

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz.

 

Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk almayız.

 

ÇOCUK GİZLİLİĞİ

Hizmetimiz 18 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir (“Çocuklar”).

 

18 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamayız. Bir ebeveyn veya veli iseniz ve çocuklarınızın bize Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen bize ulaşın. Ebeveyn onayını doğrulamadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

 

DEĞİŞİKLİKLER

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfaya ekleyerek değişiklikleri size bildireceğiz.

 

Şirket, dilediği zaman işbu Gizlilik Politikasının şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcı sorumluluğundadır. Sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

 

 

İLETİŞİM

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın:

E-posta ile: [email protected]

Web sitemizdeki bu sayfayı ziyaret ederek: https://pelievde.com/iletisim

Telefon ile: 444 7354